10 quy định về hóa đơn được điều chỉnh sau 31/10/2020

Quy định về hóa đơn

Từ 1/11/2020, nhiều văn bản pháp luật về hóa đơn sẽ chính thức hết hiệu lực và được áp dụng bằng một số quy định thay thế. Tại thời điểm chuyển tiếp quan trọng này, kế toán và doanh nghiệp cần cập nhật kịp thời các thông tin để tránh những sai sót không đáng có

1. Quy định về thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử:

 • Theo một số quy định có hiệu lực đến 31/10/2020: Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử gồm mẫu hóa đơn, Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử và Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.
 • Từ 1/11/2020: Theo Khoản 1, Điều 20 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ cần nộp Tờ khai đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Theo Điều 7, Thông tư 32/2011/TT-BTC, doanh nghiệp cần trực tiếp khởi tạo hồ sơ Thông báo phát hành bằng bản giấy hoặc qua Cổng thông tin điện tử tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Sau khi Thông tư 32/2011/TT-BTC hết hiệu lực, từ 1/11/2020, doanh nghiệp căn cứ vào Điều 14 và Điều 19 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử:

 • Theo quy định cũ tại Thông tư 37/2017/TT-BTC có hiệu lực đến 31/10/2020, sau 2 ngày kể từ khi nộp hồ sơ, nếu cơ quan thuế không có phản hồi thì doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Theo quy định Thông tư 68/2019/TT-BTC, chỉ 01 ngày sau khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận của cơ quan thuế.

>>> Tham khảo: Hướng dẫn sử dụng mẫu tờ khai thuế GTGT.

2. Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử

Trước 1/11/2020

Theo Khoản 2, Điều 4 của Thông tư 32/2011/TT-BTC, đối tượng nằm trong diện áp dụng hóa đơn điện tử là các tổ chức kinh tế đáp ứng một số điều kiện quy định.

Từ 1/11/2020

Từ sau ngày 31/10/2020, Thông tư 32/2011/TT-BTC hết hiệu lực thi hành. Căn cứ theo Điều 6, Thông tư 68/2019/TT-BTC, đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử là tất cả các người bán hàng hóa, dịch vụ.

Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử

3. Thời điểm lập hóa đơn điện tử

Trước 1/11/2020

Theo nội dung hướng dẫn tại Hội thảo cập nhật chính sách thuế và những quy định mới về hóa đơn điện tử ngày 5/11/2019, trong thời gian Thông tư 32/2011/TT-BTC còn hiệu lực, căn cứ thực hiện kê khai thuế vẫn có thể áp dụng theo ngày lập trên hóa đơn điện tử.

Sau 31/10/2020

Sau khi Thông tư 32/2011/TT-BTC hết hiệu lực, quy định về thời điểm lập hóa đơn cần tuân thủ theo Khoản 1e, Điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC. Theo đó, thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử. Hóa đơn điện tử hợp lệ cần đảm bảo có ngày lập và ngày ký số trùng nhau.

4. Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Trước ngày 1/11/2020

Giai đoạn trước ngày 1/11/2020, có một số văn bản pháp luật quy định về vấn đề ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, điển hình như:

 • Điều 19 của Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Điều 15 của Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Điều 10 của Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Điều 17 của Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Từ ngày 1/11/2020

Kể từ ngày 1/11/2020, tất cả các văn bản pháp luật trên chính thức hết hiệu lực. Tại Thông tư 68/2019/TT-BTC không có quy định về việc doanh nghiệp ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp cần lưu ý về nội dung này.

5. Quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn

Trước ngày 1/11/2020

Theo nội dung Phụ lục 1 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, ký hiệu của mẫu số hóa đơn sẽ gồm 11 ký tự. trong đó ký hiệu hóa đơn gồm 6 ký tự đầu tiên.

Quy định ký hiệu mẫu số hóa đơn

Từ 1/11/2020 trở đi

Thông tư 39/2014/TT-BTC bắt đầu hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2020. Các quy định về ký hiệu hóa đơn, mẫu số hóa đơn căn cứ theo Thông tư 68/2019/TT-BTC. Cụ thể, ký hiệu mẫu số hóa đơn sẽ chỉ gồm duy nhất 1 số tự nhiên trong 1 số: 1, 2, 3, 4.

6. Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Thời điểm Thông tư 32/2011/TT-BTC còn hiệu lực

Theo Điều 9 của Thông tư 32/2011/TT-BTC, quy trình xử lý hóa đơn điện tử có sai sót căn cứ vào thực tế người bán và người mua đã kê khai thuế hay chưa kê khai thuế.

Sau khi Thông tư 32/2011/TT-BTC hết hiệu lực

Căn cứ theo Điều 11 và Điều 17 của Thông tư 68/2019/TT-BTC, việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập bị sai sót cần căn cứ vào các vấn đề:

 • Loại hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử có mã hay không có mã của cơ quan thuế.
 • Bên phát hiện sai sót: Bên bán, bên mua hay cơ quan thuế.
 • Thời điểm phát hiện sai sót: Hóa đơn điện tử đã gửi hay chưa gửi cho người mua, đã gửi dữ liệu đến cơ quan thuế hay chưa gửi dữ liệu đến cơ quan thuế.

7. Chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế

Trước 1/11/2020

Theo Điều 5 của Thông tư 32/2011/TT-BTC, định kỳ 6 tháng 1 lần, các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử sử dụng Mẫu số 03 Phụ lục ban hành Thông tư này để báo cáo cơ quan thuế về những đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử của tổ chức.

Từ 1/11/2020

Theo Điều 16 của Thông tư 68/2019/TT-BTC:

“1. Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có trách nhiệm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã lập đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (chuyển trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử).”

8. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang chứng từ giấy

Trước ngày 1/11/2020

Giai đoạn trước ngày 1/11/2020, khi Thông tư 32/2011/TT-BTC còn hiệu lực, tại Khoản 1, Điều 12 của Thông tư này, người bán được quyền chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ cho một số mục đích nhất định. Hóa đơn điện tử chuyển đổi cần đáp ứng một số điều kiện tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư này.

Từ 1/11/2020

Giai đoạn này, Thông tư 32/2011/TT-BTC không còn hiệu lực. Theo Điều 10 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử chuyển đổi sang chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu trữ, không có hiệu lực thanh toán, giao dịch, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.

9. Tra cứu thông tin để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hữu hình trong lưu thông

Trước ngày 1/11/2020, doanh nghiệp có thể áp dụng in chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa trong lưu thông theo hướng dẫn tại Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Thay đổi quy định tra cứu thông tin hóa đơn

Từ sau ngày 31/10/2020, Thông tư 32/2011/TT-BTC hết hiệu lực. Thủ tục chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa trong lưu thông áp dụng theo Điều 22 của Thông tư 68/2019/TT-BTC và Điều 29 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Cụ thể, cơ quan nhà nước và cá nhân có thẩm quyền truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin nhằm kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

10. Quy định về lập hóa đơn điện tử theo giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Trước 1/11/2020

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 18 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có tổng giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng từng lần thì không phải lập hóa đơn mà chỉ cần làm Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ (trừ khi người mua có yêu cầu).

lập hóa đơn điện tử

Từ 1/11/2020

Giai đoạn từ 1/11/2020, Thông tư 39/2014/TT-BTC hết hiệu lực, các quy định cũ về hóa đơn sẽ được thay thế bằng Thông tư 68/2019/TT-BTC và Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Cụ thể, theo Khoản 1, Điều 4 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP. và Khoản 1, Điều 12 của Thông tư 68/2019/TT-BTC, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh trong quá trình bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và không phụ thuộc vào việc người mua có lấy hóa đơn hay không.

Chuyển đổi sang hóa đơn điện tử nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả cùng ThaisonSoft

Đồng hành cùng doanh nghiệp trên lộ trình chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice với đầy đủ tính năng, nghiệp vụ về hóa đơn.

Doanh nghiệp đăng ký sử dụng E-invoice sẽ được ThaisonSoft hỗ trợ các thủ tục hồ sơ với cơ quan thuế. Đồng thời, trong quá trình sử dụng, đội ngũ chuyên viên hỗ trợ của ThaisonSoft cam kết sẽ hỗ trợ tận tình, chuyên nghiệp 24/7.

Trên đây là 10 quy định về hóa đơn sẽ được điều chỉnh sau 31/10/2020. Thời điểm mang tính “dấu mốc” 1/11/2020 đang đến “sát nút”, doanh nghiệp cần sớm cập nhật các thông tin này để áp dụng đúng quy định.

Để sớm thực hiện chuyển đổi nhanh chóng sang sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp có thể tham khảo E-invoice – Phần mềm hóa đơn điện tử phổ biến nhất trong doanh nghiệp FDI. Doanh nghiệp cần tìm hiểu thêm về E-invoice, vui lòng liên hệ:

Mọi thắc mắc hoặc muốn được tư vấn muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*